Aktualności
 
Szkoła Podstawowa nr 6
im. Ryszarda Peryta


ul. św. Kingi 1
65-215 Zielona Góra
tel/fax 68 454 87 47
e-mail: sp6.zgora@gmail.com

Inspektor ochrony danych:
Artur Piotrowicz, tel. 880 100 367
email: inspektor-ap@cuw.zielona-gora.pl
STYPENDIUM SZKOLNE »
26-08-2020
Informacje dotyczące procedur przyznawania stypendium szkolnego
 
STYPENDIUM SZKOLNE

Informujemy, że procedurę przyznawania stypendium szkolnego realizuje MOPS w Zielonej Górze (ul. Długa 13).
- Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł.
- Wnioski można pobrać w wersji papierowej w MOPS - (parter budynku przy portierni) oraz ze strony internetowej www.mops.zgora.pl
- Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku oraz zaświadczenie ze szkoły o posiadaniu statusu ucznia.
- Wsparcie będzie realizowane w postaci rzeczowej, również całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z udziałem dziecka we wskazanych zajęciach na podstawie przedstawionych rachunków. Świadczenie finansowe będzie wypłacane jedynie w szczególnych, indywidualnie uzasadnionych przypadkach.
- Wypełnione wnioski składać należy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze (skrzynka podawcza MOPS na parterze budynku).
- Informacja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 (Aleksandra Frąckowiak, 68 411 50 09; Anita Banaś, 68 411 50 08).
- Sytuację materialną dokumentujemy w postaci zaświadczeń (w przypadku braku dochodu - oświadczenie).
- Termin składania wniosków: od 1 do 15 września 2020r.


Uczniowie znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego mogą ubiegać się o przyznawanie ZASIŁKU SZKOLNEGO (szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej MOPSu).
 

       
            
     
   
 © ePartner - Zielona Góra 2020 Kontakt z redaktorem serwisu