Aktualności
 
Szkoła Podstawowa nr 6
im. Ryszarda Peryta


ul. św. Kingi 1
65-215 Zielona Góra
tel/fax 68 454 87 47
e-mail: sp6.zgora@gmail.com

Inspektor ochrony danych:
Artur Piotrowicz, tel. 880 100 367
email: inspektor-ap@cuw.zielona-gora.pl
Procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze »
28-08-2020
W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID 19
 
Procedura obowiązująca w Szkole Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze
W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID 19

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych: kaszel, gorączka 38 stopni, bóle mięśni, ogólne zmęczenie, utrata węchu, smaku, wysypka, oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych wymienionych w pkt 1.
3. Po wejściu do budynku należy obowiązkowo zdezynfekować ręce wg widocznej instrukcji.
4. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły wchodzą do budynku od strony boiska.
5. Wszyscy uczniowie, wchodzący na teren szkoły objęci są pomiarem temperatury termometrem bezdotykowym.
6. W przestrzeniach wspólnych - korytarze, toalety, stołówka do chwili zajęcia miejsca przy stoliku - obowiązują uczniów i pozostałych pracowników szkoły maseczki/przyłbice.
7. Uczniowie klas 0 - III wchodzą do budynku szkolnego wejściem od strony ul. św. Kingi.
8. Uczniowie klas 0 - III po skorzystaniu z szatni kierują się do swojej sali i w czasie pobytu w szkole przebywają wyłącznie na parterze.
9. Uczniowie klas IV - VI wchodzą do budynku wyłącznie wejściem od ulicy św. Kingi i kierują się do sal na piętrze schodami przy gabinecie pielęgniarki.
10. Uczniowie klas VII - VIII wchodzą wejściem bocznym od strony biblioteki i kierują się bezpośrednio do sal na piętrze.
11. Do odwołania uczniowie klas IV - VIII nie korzystają z szatni oraz szafek. Wszystkie przybory, podręczniki, zeszyty, potrzebne na zajęcia, przynoszą ze sobą.
12. Uczniowie klas IV - VIII przebywają wyłącznie na pierwszym piętrze.
13. Opiekunowie odprowadzający dzieci z klas 0 - III mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej - wyłącznie przedsionek od strony ul. św. Kingi -zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie i dzieci wchodzą na teren szkoły w maseczkach/przyłbicach.
14. Inne osoby z zewnątrz wchodzą na teren szkoły od strony boiska w maseczkach/przyłbicach, obowiązkowo dezynfekują ręce, informują pracownika obsługi o celu wizyty, a ten powiadamia sekretarza szkoły. Pracownik obsługi prowadzi rejestr osób wchodzących, nie będących pracownikami szkoły.
15. W klasach I - III przerwy dla swoich uczniów organizuje nauczyciel, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Korzystanie z przerw będzie miało charakter rotacyjny z uwzględnieniem korzystania z patio wg ustaleń w zespole edukacji wczesnoszkolnej.
16. Uczniowie klas IV - VIII realizują zajęcia lekcyjne w tym samym gabinecie z wyjątkiem informatyki i wf.
17. W każdej sali lekcyjnej znajduje się oznakowany pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk. Przed wejściem do sali lekcyjnej należy zdezynfekować ręce.
18. W czasie przerw uczniowie poszczególnych klas przebywają w swoich salach lub na korytarzu przed salą, poza sytuacjami wymagającymi skorzystania z toalety, zejścia na obiad.
19. Rotacyjnie - w miarę możliwości i warunków pogodowych - uczniowie klas IV - VIII wychodzą na przerwy na boisko
- klasy IV, V, VI - przerwy 9.40, 11.30, 13.30
- klasy VII, VIII - przerwy 8.45, 10.30, 12.30, 14.15.

20. Obiady wydawane są z zachowaniem reżimu sanitarnego na przerwach
- o 11.30 - klasy I - III
- o 12.30 - klasy IV - VI
- o 13.30 - klasy VII - VIII

21. Ze świetlicy szkolnej mogą korzystać w pierwszej kolejności uczniowie klas, których rodzice pracują zawodowo, oraz uczniowie klas nie uczęszczający na religię/drugi język obcy. W przypadku obecności grupy dzieci powyżej 25 osób w tym samym czasie, wychowawcy świetlicy prowadzą zajęcia w innych salach (po wcześniejszej dezynfekcji), na boisku lub patio, o ile pozwalają na to warunki pogodowe.

22. W szkole w warunkach reżimu sanitarnego funkcjonuje biblioteka.
23. W związku z koniecznością szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, opiekun zobowiązany jest do podania aktualnych numerów telefonów, codziennego sprawdzania korespondencji w dzienniku elektronicznym.
24. Na terenie całej szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz unikanie gromadzenia się w przestrzeniach wspólnych (korytarze)
25. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
26. Uczeń nie przynosi ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów ( zabawek, gier, sprzętu sportowego).

27. Zajęcia wychowania fizycznego w miarę możliwości realizowane w systemie 2 x 2 jednostki lekcyjne. Jednorazowo, w miarę możliwości lokalowych, na sali gimnastycznej może przebywać jedna klasa. Ogranicza się realizację ćwiczeń i gier kontaktowych.


Bogumiła Moskaluk
dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 6
w Zielonej Górze
 
Załączniki

  1. Zasady zachowania uczniów w Szkole Podstawowej nr 6 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  2. Procedury obowiązujące podczas zajęć w świetlicy szkolnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  3. Procedury obowiązujące w bibliotece w Szkole Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  4. Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19
  5. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 6
  6. Formularz zgody na pomiar temperatury

       
            
     
   
 © ePartner - Zielona Góra 2020 Kontakt z redaktorem serwisu