Aktualności
 
Szkoła Podstawowa nr 6
im. Ryszarda Peryta


ul. św. Kingi 1
65-215 Zielona Góra
tel/fax 68 454 87 47
e-mail: sp6.zgora@gmail.com


Inspektor ochrony danych:
Kamil Kolenik, tel. 880 100 367
email: iod1@cuw.zielona-gora.pl
Regulamin Samorzadu Uczniowskiego »
26-11-2012
obowiązującego w szkole Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze
 
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W ZIELONEJ GÓRZE


Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty z późniejszymi zmianami,
2. Statut Szkoły Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze.


§ 1

Zakres działania

1. Samorząd Uczniowski uczniowie klas IV - VI szkoły, klasy III w drugim półroczu roku szkolnego – udział w zebraniach, obserwacja.
2. Terenem działania Samorządu Uczniowskiego jest Szkoła Podstawowa nr 6 w Zielonej Górze.
3. Samorząd Uczniowski jest samorządnym przedstawicielem uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze.
4. Samorząd Uczniowski współpracuje z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców.
5. Jest reprezentantem całej społeczności uczniowskiej w sprawach związanych z działalnością szkoły.
6. Współdziała zakresie organizacjami samorządowymi zakresie pozasamorządowymi w zakresie pogłębiania zasad wychowania, tolerancji, poszanowania wolności i godności człowieka.
7. Działalność Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczna z postanowieniami Rady Pedagogicznej, Statutem Szkoły.

§ 2

Cele działania

1. Uczenie się podstawowych form współżycia.
2. Kształtowanie postaw społecznych.
3. Uczenie się odpowiedzialności moralnej, tolerancji.

§ 3

Prawa i obowiązki Samorządu Uczniowskiego

1. Samorząd Uczniowski ma prawo:
a) przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrekcji Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniowskich,
b) reprezentować uczniów szkoły we wszystkich sprawach uczniowskich wobec organów szkoły,
c) podejmować zadania mające na celu oddziaływania w stosunku do uczniów sprawiających trudności wychowawcze i łamiących obowiązujące normy,
d) organizować życie szkolne, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
e) wybierać nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu Uczniowskiego,
f) wyznaczać uczniów pełniących dyżury na terenie szkoły: korytarze, szatnia, stołówka szkolna.
2. Samorząd Uczniowski ma obowiązek:
a) przestrzegać obowiązujących praw i norm w szkole,
b) występować w sprawach ucznia związanych z działalnością szkoły 2/3 społeczności w sprawach dotyczących życia szkoły,
c) przedstawić sprawozdanie społeczności uczniowskiej ze swojej działalności.


§ 4

Organy Samorządu Uczniowskiego

I Samorząd Klasowy.
1. Samorząd Klasowy jest podstawowym organem Samorządu Uczniowskiego.
2. Samorząd Klasowy składa się z:
a) przewodniczącego,
b) zastępcy przewodniczącego,
c) skarbnika.
3. Sposób wyboru Samorządu Klasowego określają uczniowie poszczególnych klas. Wyboru dokonują w każdym roku szkolnym, nie poniżej niż 15 września, w demokratycznych wyborach.
4. Do głównych zadań Samorządu Klasowego należy:
a) Ochrona interesów ucznia na szczeblu klasowym,
b) Reprezentacja interesów klasy wobec innych organów szkoły,
c) Czynny udział w organizowaniu imprez klasowych,
d) Występowanie z inicjatywą organizowania życia społeczności szkolnej,
e) Udział w pracach organizowanych przez Radę Samorządu Uczniowskiego,
f) Informowanie klasy o postanowieniach i pracach Rady.

II Rada Uczniów ( zwana dalej Radą).
1. W skład Rady Uczniów wchodzą:
a) Rada Samorządu Uczniowskiego,
b) Samorządy Klasowe klas IV – VI,
c) Opiekun Samorządu Uczniowskiego.
2. Do kompetencji Rady należy:
a) uchwalenie regulaminu Samorządu oraz dokonywanie zmian i poprawek,
b) przyjmowanie półrocznych sprawozdań Rady SU,
c) wykonywanie zadań zleconych przez Radę Pedagogiczną i Dyrekcję szkoły,
d) w czerwcu danego roku szkolnego powoływanie komisji wyborczej, która przeprowadza wybory do Rady SU w przyszłym roku szkolnym.
3. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Rady, które odbywa się nie później niż do końca września Rada ustala plan pracy Samorządu Uczniowskiego.
4. Zebrania Rady prowadzi opiekun SU.
5. Zebrania rady odbywają się przynajmniej raz na dwa tygodnie i według potrzeb.

III Rada Samorządu Uczniowskiego.
1. Rada SU składa się z uczniów:
a) przewodniczącego,
b) wiceprzewodniczącego,
c) skarbnika.
2. Powołanie Rady SU odbywa się na drodze wyborów tajnych, w których uczestniczą wszyscy uczniowie klas IV – VI.
3. Do zadań Rady SU należy:
a) kierowanie bieżącą racą Samorządu Uczniowskiego,
b) reprezentowanie Samorządu,
c) przedstawianie Samorządom Klasowym półrocznych sprawozdań z pracy Rady SU,
d) powoływanie sekcji.
4. W czasie trwania roku szkolnego zebrania Rady SU odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu. Zebrania zwołuje opiekun SU, prowadzi opiekun SU.
5. Członkowie Rady maja obowiązek aktywnie uczestniczyć w pracach Samorządu.


§ 5

Kadencja władz, wybory.

1. Kadencja wszystkich władz Samorządu trwa jeden rok.
2. Członkiem Samorządu Klasowego może zostać każdy uczeń danej klasy. W chwili odejścia ucznia ze szkoły (ukończenie nauki, zmiana szkoły itp.) automatycznie przestaje być członkiem Samorządu i na jego miejsce zostaje wybrany inny.
3. Prawo udziału w wyborach do Rady Samorządu Uczniowskiego mają wszyscy uczniowie klas IV – VI.
4. Wybranym do Rady SU może być każdy uczeń klas IV – VI.
5. Wybory do Rady SU są tajne.
6. Aby wybory były ważne musi w nich uczestniczyć ponad 2/3 uczniów mających prawo wyboru.
7. Wybory do Rady SU odbywają się nie później niż do 20 września.
8. Kadencja opiekuna Samorządu Uczniowskiego trwa 2 lata – w razie dłużej nieobecności opiekuna SU, obowiązki przechodzą na nauczyciela, który zajął
2 miejsce w wyborach i tylko na okres nieobecności nauczyciela.
9. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego może zostać każdy nauczyciel uczący w Szkole
Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze.
9.Wybory na Opiekuna SU odbywają się tajnie, nie później niż do 24 czerwca.
10. Prawo udziału w wyborach na opiekuna SU mają uczniowie klas IV – VI Szkoły
Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze.

§ 6

Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

1. Czuwa nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego.
2. Pośredniczy między uczniami a nauczycielami.
3. Dorada i wspomaga inicjatywę uczniowską.
4. Zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów uczniowskich na różnych płaszczyznach.

§ 7

Postanowienia końcowe.

1. Niniejszy regulamin jest dostępny wszystkim uczniom Szkoły Podstawowej nr 6
w Zielonej Górze.
2. Wnioski dotyczące poprawek do regulaminu mogą być zgłaszane przez członków Rady Uczniów, głosowane na jej zebraniu, uchwalane większością 2/3 głosów w obecności powyżej połowy członków Rady Uczniów.

 

       
            
     
   
 © ePartner - Zielona Góra 2022 Kontakt z redaktorem serwisu