Aktualności
 
Szkoła Podstawowa nr 6
im. Ryszarda Peryta


ul. św. Kingi 1
65-215 Zielona Góra
tel/fax 68 454 87 47
e-mail: sp6.zgora@gmail.com


Inspektor ochrony danych:
Kamil Kolenik, tel. 880 100 367
email: iod1@cuw.zielona-gora.pl

Nowa strona internetowa szkoły SP 6


ze11.pl
Geodeta »
30-09-2021
Współpracuje z inżynierem geodetą przy prowadzeniu prac geodezyjnych.
 
Czym się zajmuję?
Do moich podstawowych zadań należy wykonywanie pomiarów geodezyjnych w terenie. Takie pomiary dostarczają danych niezbędnych do sporządzenia różnego rodzaju map, np. topograficznych, przestrzennych, i ich aktualizacji. Mapy, które przygotowuję, są później wykorzystywane do tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego, planów budowy dróg, budynków, sieci wodociągowej, gazowej lub kanalizacyjnej. 

Prowadzę też prace związane z tzw. zmianą struktury terenowej, czyli zmianą w klasyfikacji gruntów. Chodzi np. o uznanie ziemi, dotychczas będącej gruntem rolnym, za grunt, na którym można stawiać budynki. Zakładam i prowadzę ewidencję gruntów, przygotowuję dokumentację kartograficzno-geodezyjną potrzebną do ustalenia wartości nieruchomości oraz uregulowania ich stanu prawnego, np. w postępowaniu spadkowym. Zajmuję się także pomiarami potrzebnymi do rozgraniczeń, podziałów i scaleń gruntów. W miarę potrzeby robię też różne pomiary geodezyjne dla potrzeb leśnictwa, górnictwa, przemysłu i rolnictwa.

Wykonuję np. pomiary rzeźby terenu oraz przekrojów i profili nasypów drogowych, kolejowych i innych obiektów inżynieryjnych. Podczas pomiarów w terenie wykorzystuję różne narzędzia, zarówno nowoczesne: dalmierze, teodolity, niwelatory, jak i tradycyjne: tyczki i taśmy geodezyjne, węgielnice, łaty niwelacyjne, muszę więc znać się na ich obsłudze. Zgromadzone dzięki tym urządzeniom dane służą mi do rysowania map w specjalnych programach komputerowych, np. AutoCAD, GoKart, EwMapa, GeoPlan, coraz częściej korzystam też ze zdjęć wykonanych z powietrza lub satelitarnych - potrzebna mi więc wiedza informatyczna. 

Co powinienem umieć?

Żeby dobrze wykonywać pomiary geodezyjne, szybko przeliczać skale i rysować mapy oraz sporządzać kosztorysy prac geodezyjnych, muszę dobrze znać matematykę. Ważna jest też wiedza o geologicznej i geomorfologicznej budowie Ziemi, bo dzięki niej sprawnie opracowuję mapy topograficzne. 

Muszę znać przepisy prawa, których mam przestrzegać w pracy, takie jak ?Ustawa o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości?, ?Prawo geodezyjne i kartograficzne?, ?Kodeks Postępowania Administracyjnego?, przepisy BHP, przeciwpożarowe i ochrony środowiska, jeśli chcę założyć własną firmę, muszę znać się na prowadzeniu działalności gospodarczej. 

Jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy?

dokładność,
spostrzegawczość,
cierpliwość,
opanowanie,
rzetelność.
Predyspozycje zdrowotne

dobra kondycja,
dobry wzrok,
koordynacja wzrokowo-ruchowa,
zmysł równowagi.
Przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania tego zawodu

skłonność do alergii. 
Gdzie mogę pracować?

Mogę znaleźć zatrudnienie w firmach budowlanych i geodezyjnych, ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, jednostkach organizacyjnych administracji geodezyjno-kartograficznej, mogę też otworzyć własną działalność gospodarczą. 

więcej informacji o zawodzie geodeta znajdziesz tutaj - Zapraszamy!
Źródło: https://mapakarier.org/
 

       
            
     
   
 © ePartner - Zielona Góra 2022 Kontakt z redaktorem serwisu