Aktualności
 
Szkoła Podstawowa nr 6
im. Ryszarda Peryta


ul. św. Kingi 1
65-215 Zielona Góra
tel/fax 68 454 87 47
e-mail: sp6.zgora@gmail.com


Inspektor ochrony danych:
Kamil Kolenik, tel. 880 100 367
email: iod1@cuw.zielona-gora.pl

Nowa strona internetowa szkoły SP 6


ze11.pl
Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne i zasiłek szkolny »
04-08-2022
na rok szkolny 2022/23
ważne informacje
 
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
* stypendium szkolne
* zasiłek szkolny

DLA KOGO?

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, gdy rodzina jest niepełna.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne nie może być większa niż 600 zł.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne i kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przysługuje (dotyczy także obywateli Ukrainy):
- uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych
o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, w okresie do 15 września 2022 r., (w przypadku dokumentów przesyłanych Pocztą Polską decyduje data stempla pocztowego).

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Zielonej Górze, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku


Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia
o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku oraz zaświadczenie ze szkoły
o posiadaniu statusu ucznia.


Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły o posiadaniu statusu ucznia. Osoby ubiegające się o zasiłek szkolny mają obowiązek udokumentować zaistnienie zdarzenia losowego.

W załącznikach informacje dotyczącą obsługi stypendiów i zasiłków szkolnych na rok 2022/2023 wraz z formularzami wniosków.

Wnioski można też pobrać w wersji papierowej w MOPS ul. Długa 13, parter budynku przy portierni l lub ze strony internetowej mops.zgora.pl
 
Załączniki

  1. Informacja dotycząca stypendiów i zasiłków szkolnych
  2. Katalog wydatków i zasady rozliczania stypendiów szkolnych
  3. WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO
  4. WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO

       
            
     
   
 © ePartner - Zielona Góra 2023 Kontakt z redaktorem serwisu